• Jaijaidin (2)
 • Janakantha (2)
 • Jugantor (169)
 • kaler kantho (82)
 • Manobkantha (6)
 • Naya Diganta (1)
 • Prothom Alo (787)
 • Shamokal (2)
 • Alokito Bangladesh (3)
 • Amader Shomoy (15)
 • Bangladesh Protidin (1,588)
 • Bhorer Dak (1)
 • Bhorer Kagoj (4)
 • Ittefaq (4)

 • Amar Desh.